جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید و جهت دریاف اصل استعلام به شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰