جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید. جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰