جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادها مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰