زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۲ تمدید گردید.

جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE
جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰