جهت دریافت اصل اسناد فایل زیر را کلیک نمایید. ( تلفن تماس واحد قراردادها:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰)