جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.
ESTELAM HAML
جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰