جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.

بهشت حسین

جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰