جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد.تلفن تماس: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰