جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰