جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.
ESTELAM
جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد.