جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰