جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.
KHOLASE
جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰