جهت دریافت دعوتنامه مناقصه فضای سبز سطح شهر بافق فایل زیر را دانلود نمایید.
دعوتنامه مناقصه فضای سبز
جهت دریافت اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰