جهت دریافت فراخوان فایل زیر را دانلود نمایید. تلفن تماس واحد قراردادها: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰

FARAKHAN