جهت دریافت اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.( تلفن تماس امور قراردادها: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰ )

ASNAD