توجه: کلیه اوراق بایستی ممهور به مهر شهرداری گردد در غیراینصورت هیچگونه اعتباری ندارد.
جهت دریافت اسناد فایل زیر را کلیک نمایید.