جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید و جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰