جهت دریافت خلاصه مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰