جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.
KHOLASE
جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰