جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید. جهت دریافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰