مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تمدید گردید.

جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰