جهت دریافت خلاصه مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید. جهت دریافت اصل اسناد مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰