جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد و ارائه پیشنهادات به واحد قراردادها مراجعه گردد. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰