جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. تلفن تماس واحد قراردادها جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پیشنهادات: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰