جهت دریافت خلاصه مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید. جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه نمایید. تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰