جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.
آتش نشانی
جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه گردد.