• ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري بافق مراجعه گردد.

 • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200