• ۲۴ آبان ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE ASNAD جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۲۱ آبان ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE ASNAD جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۹ آبان ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE ASNAD جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۶ آبان ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE ASNAD جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۲ آبان ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE ASNAD جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن:03532420200

 • ۲۸ مهر ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE ASNAD جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200