• ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۹ اسفند ۱۳۹۷

  مهلت تحويل پيشنهاد قيمت تا روز يكشنبه مورخ 97/12/26 تمديد گرديد. جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.

 • ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:03532420200

 • ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200