• ۲ بهمن ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۳۰ دی ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت در يافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۳۰ دی ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۳۰ دی ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200 KHOLASE1دریافت

 • ۳۰ دی ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASEدریافت جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

 • ۲۳ آذر ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200  

 • ۱۳ آذر ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200