• ۸ اسفند ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت