• ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادها مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200

 • ۶ شهریور ۱۳۹۸

  توجه: زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا روز چهارشنبه مورخ 98/06/20 تمديد گرديد جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. ...

 • ۶ شهریور ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه مناقصه فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200

 • ۶ شهریور ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه مناقصه فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200

 • ۶ شهریور ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200

 • ۶ شهریور ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200

 • ۶ شهریور ۱۳۹۸

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:03532420200

 • ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

  جهت دريافت فراخوان فايل زير را دانلود نماييد. تلفن تماس واحد قراردادها: 03532420200 FARAKHAN