• ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد.جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۷ مرداد ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت

 • ۳۰ تیر ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:03532420200 KHOLASE2دریافت

 • ۳۰ تیر ۱۳۹۹

  جهت دريافت اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس:03532420200 ASNADدریافت

 • ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

  جهت دريافت خلاصه مناقصه فايل زير را دانلود نماييد. جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه نماييد. تلفن تماس:03532420200 KHOLASEدریافت