عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 فیات ۲۰۰۰

۹۴۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰۰۰

 فیاتDUCATO11

282000 2820000 5640000

 سوبارولگاسی

۲۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰

 سواری رنو مگان ۱۶۰۰CC

285000 2850000 5700000

 سواری رنو مگان ۲۰۰۰CC

300000 3000000 6000000

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۷۹و پایین تر)