جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید. جهت دریافت اصل استعلام به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد.تلفن تماس:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰