جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید و جهت دریافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد. تلفن تماس واحد قراردادهای شهرداری بافق:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰