ادارات و ارگان‌ها

فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق : ۳۴۴۰
اورژانس بافق : ۱۱۵
فرمانداری بافق : ۴-۴۲۳۶۰۰۱- ۰۳۵۲