نحوه محاسبه عوارض نوسازی

 تعداد سال مورد نظر × ۱.۵% × قیمت منطقه ای × مساحت عرصه