عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۵۸۵۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰

 پیکان

۱۱۱۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰۰

 پژو استیشن GLX 405

۱۱۶۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰۰

 پژو GLX 405

۱۲۷۹۰۰ ۱۲۷۹۰۰۰ ۲۵۵۸۰۰۰

 پژو GLX 405 دوگانه سوز

۷۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰

 پژو GL 405

۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰

 پژو RD

۷۳۴۰۰ ۷۳۴۰۰۰ ۱۴۶۸۰۰۰

 پژو روآ

۸۲۳۰۰ ۸۲۳۰۰۰ ۱۶۴۶۰۰۰

 پژو روآ دوگانه سوز

۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

 پژو ۲۰۵

۱۱۳۲۰۰ ۱۱۳۲۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰

 پژو ۲۰۶ عادی و تیپ ۲

۱۲۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰

 پژو ۲۰۶ تیپ ۳

۱۳۲۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰۰

 پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۱۴۸۵۰۰ ۱۴۸۵۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰۰

 پژو ۲۰۶ تیپ ۶ اتوماتیک

۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰

 پژو ۲۰۶ SD V1

۱۱۷۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰۰

 پژو ۲۰۶ SD V2,SD V3

۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰

 پژو ۲۰۶ SD V8

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 پژو ۲۰۶ SD V9

۹۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰

 پژو GLI

۱۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰

 پژو پارس ELX

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 پژو پرشیا (سفیر،پارس)

۱۱۲۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰۰

 سمند معمولی X7

۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰

 سمند LX

۱۲۴۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰۰

 سمند دوگانه سوز

۲۱۶۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰۰

 سمند سریر (لیموزین)

۱۵۷۰۰۰ ۱۵۷۰۰۰۰ ۳۱۴۰۰۰۰

 سمند سورن

۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰

 سوزوکی گرند ویتارا دنده معمولی

۳۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰

 سوزوکی گرند ویتارا دنده اتوماتیک

۶۹۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰۰

 پراید صندوقدار

۶۶۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰۰

 پراید هاچ بک

۷۴۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰۰

 پراید دوگانه سوز

۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰

 نسیم سفری

۷۳۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰۰

 سایپا ۱۴۱

۷۸۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰۰

 سایپا ۱۴۱ دوگانه سوز

۱۹۵۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰

 زانتیا ۱۸۰۰ سوپر لوکس

۱۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰

 زانتیا ۲۰۰۰ مدل X

۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰

 زانتیا ۲۰۰۰ مدل SX

۱۱۷۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰۰

 ریو

۱۲۷۰۰۰ ۱۲۷۰۰۰۰ ۲۵۴۰۰۰۰

 کاروان (تولید سایپا)

۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

 رنو ۲۱

۵۱۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰

 PK

۳۶۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰

 رنو ۵ ، سپند ۱ و جوانان

۴۰۵۰۰ ۴۰۵۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰

 رنو سپند ۲

۱۴۲۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰ ۲۸۴۰۰۰۰

 نیسان پاترول ۴ درب

۱۲۸۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰۰ ۲۵۶۰۰۰۰

 نیسان پاترول ۲ درب

۳۳۲۷۰۰ ۳۳۲۷۰۰۰ ۶۶۵۴۰۰۰

 ماکسیما معمولی

۳۶۶۷۰۰ ۳۶۶۷۰۰۰ ۷۳۳۴۰۰۰۰

 ماکسیما اتوماتیک

۲۰۵۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰

 نیسان پاترول سافاری

۲۹۵۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰

 رونیز

۳۱۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰۰

 پولرسان

۲۹۱۰۰۰ ۲۹۱۰۰۰۰ ۵۸۲۰۰۰۰

 سرانزا

۳۱۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰

 سرانزا پولرسان

۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰

 تندر (L90) ای صفر

۹۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰

 تندر (L90) ای یک

۱۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰

 تندر (L90) ای دو

۲۷۲۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰۰ ۵۴۴۰۰۰۰

 موسو ۴ سیلندر E23M

۲۸۳۰۰۰ ۲۸۳۰۰۰۰ ۵۶۶۰۰۰۰

 موسو ۴ سیلندر E23M1

۳۰۸۰۰۰ ۳۰۸۰۰۰۰ ۶۱۶۰۰۰۰

 موسو ۶ سیلندر E32M

۳۶۲۰۰۰ ۳۶۲۰۰۰۰ ۷۲۴۰۰۰۰

 موسو ۶ سیلندر E32M1

۳۷۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰۰

 موسو ۶ سیلندر E32M2

۳۹۲۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰۰ ۷۸۴۰۰۰۰

 موسو ۶ سیلندر E32M3

۷۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰

 کارپاژن ۴ سیلندر GS

۱۵۶۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰۰ ۳۱۲۰۰۰۰

 کارپاژن ۶ سیلندر GLV3000

۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰

 لندرور (جیپ)

۶۷۵۰۰ ۶۷۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰

 جیپ صحرا کروکی

۷۲۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰

 جیپ صحرا سقف دار

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 جیپ سفیر

۷۵۹۰۰۰ ۷۵۹۰۰۰۰ ۱۵۱۸۰۰۰۰

 کیان GX

۹۳۶۰۰۰ ۹۳۶۰۰۰۰ ۱۸۷۲۰۰۰۰

 کیان GXR دنده معمولی

۹۸۱۰۰۰ ۹۸۱۰۰۰۰ ۱۹۶۲۰۰۰۰

 کیان GXR دنده اتوماتیک

۱۰۸۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰

 دوو سی یلو

۶۸۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰

 دوو ماتیز

۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

 سیناد ۱

۹۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

 سیناد ۲

۱۱۸۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰۰

 سیناد کوپه

۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰

 پروتون (سدان ، هاچ بک و ویرا)

۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰

 آنا

۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰

 ون غزال

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 ون سوبول

۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰

 کار نارون

۲۹۷۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰۰ ۵۹۴۰۰۰۰

 بنز MB 140

۲۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰

 مزدا ۳۲۳

۲۶۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰

 مزدا ۳ تیپ یک

۲۷۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰

 مزدا ۳ تیپ دو

۲۹۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰۰

 مزدا ۳ تیپ سه

۴۲۳۰۰۰ ۴۲۳۰۰۰۰ ۸۴۶۰۰۰۰

 پاجرو دنده معمولی

۵۰۸۰۰۰ ۵۰۸۰۰۰۰ ۱۰۱۶۰۰۰۰

 پاچرو دنده اتوماتیک

۲۰۴۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰ ۴۰۸۰۰۰۰

 هیوندائی آوانته دنده معمولی

۲۳۴۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰۰ ۴۶۸۰۰۰۰

 هیوندائی آوانته دنده اتوماتیک

۱۲۷۰۰۰ ۱۲۷۰۰۰۰ ۲۵۴۰۰۰۰

 هیوندائی ورنا ۱۵۰۰cc

۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰

 هیوندائی ورنا ۱۶۰۰ معمولی

۱۶۳۰۰۰ ۱۶۳۰۰۰۰ ۳۲۶۰۰۰۰

 هیوندائی ورنا ۱۶۰۰ اتوماتیک

۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰

 چیرمن هایلوکس S600

۴۸۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰۰

 چیرمن لوکس S500

۵۷۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰۰

 چیرمن هایلوکس S500

۶۱۰۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰

 کوراندو ۳۲۰۰

۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰

 کوراندو ۲۳۰۰

۷۳۵۰۰ ۷۳۵۰۰۰ ۱۴۷۰۰۰۰

 MVM 110

۱۳۳۰۰۰ ۱۳۳۰۰۰۰ ۲۶۶۰۰۰۰

 فولکس واگن گل

۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰

 بنز E350

۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰

 بنز E200K

۱۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری بیش از چهار سیلندر مدل ۱۳۸۱-۱۳۷۵

۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری بیش از چهار سیلندر مدل ۱۳۷۴-۱۳۷۱

۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری بیش از چهار سیلندر مدل ۱۳۷۰-۱۳۶۵

۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری بیش از چهار سیلندر مدل ۱۳۶۴ و پایین تر

۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری چهار سیلندر مدل ۱۳۸۱-۱۳۷۵

۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری چهار سیلندر مدل ۱۳۷۴-۱۳۷۱

۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری چهار سیلندر مدل ۱۳۷۰-۱۳۶۵

۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری چهار سیلندر مدل ۱۳۶۴ و پایین تر

۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری کمتر از چهار سیلندر

۱۴۵۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰

 آمبولانس نیسان پاترول

۱۰۶۸۰۰ ۱۰۶۸۰۰۰ ۲۱۳۶۰۰۰

 آمبولانس مزدا ۲۰۰cc A3

۱۷۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰

 آمبولانس مزدا

۳۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰

 آمبولانس بنز MB 140

۲۱۵۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰

 آمیولانس فتح

۲۳۰۶۰۰ ۲۳۰۶۰۰۰ ۴۶۱۲۰۰۰

 آمبولانس تویوتا لندکروز ۳F شش سیلندر

۳۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰

 آمبولانس تویوتا لندکروز ۱FZ4.5F

۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰

 آمبولانس کاروان سالار ۷۷

۷۶۲۰۰۰ ۷۶۲۰۰۰۰ ۱۵۲۴۰۰۰۰

 آمبولانس اسپرینتر

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع آمبولانس