عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

 نیسان سانی

۷۲۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰۰

 نسیان آرمادا

۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰

 سواری نیسان مورانوSE

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع نیسان( مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع نیسان( مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع نیسان( مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع نیسان( مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع نیسان( مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع نیسان( مدل ۱۹۷۹ و پایین تر

۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰

 انواع مزدا (مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 انواع مزدا (مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 انواع مزدا (مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 انواع مزدا (مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 انواع مزدا (مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 انواع مزدا (مدل ۱۹۷۹ و پایین تر)

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

 انواع داتسون (مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 انواع داتسون (مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 انواع داتسون (مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 انواع داتسون (مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰

 انواع داتسون (مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 انواع داتسون (مدل ۱۹۷۹و پایین تر)