عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۹۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

 دوو ریسر (مدل ۲۰۰۰ و پایین تر)

۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

 دوو اسپرو(مدل ۲۰۰۰ و پایین تر)

۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰

 سایر انواع دوو (مدل ۲۰۰۰ و پایین تر)