عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 فیات ۲۰۰۰

۹۴۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰۰۰

 فیاتDUCATO11

۲۸۲۰۰۰ ۲۸۲۰۰۰۰ ۵۶۴۰۰۰۰

 سوبارولگاسی

۲۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰

 سواری رنو مگان ۱۶۰۰CC

۲۸۵۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰

 سواری رنو مگان ۲۰۰۰CC

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع فیات، لادا، رنو و سوبارو (مدل ۱۹۷۹و پایین تر)