عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰

 انواع رنجرور (مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

 انواع رنجرور (مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰

 انواع رنجرور (مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

 انواع رنجرور (مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 انواع رنجرور (مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 انواع رنجرور (مدل ۱۹۷۹ و پایین تر)

۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰

 انواع لندرو (مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 انواع لندرو (مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

 انواع لندرو (مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۱)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 انواع لندرو (مدل ۱۹۹۰-۱۹۸۵)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 انواع لندرو (مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 انواع لندرو (مدل ۱۹۷۹ و پایین تر)

۲۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰

 روور ۳۵۰۰

۲۴۲۰۰۰ ۲۴۲۰۰۰۰ ۴۸۴۰۰۰۰

 سواری ROVER25

۲۵۵۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰

 سواری ROVER45

۳۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰

 سواری ROVER75

۳۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰

 سواری سفری ROVER75

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 انواع روور(مدل ۲۰۰۰-۱۹۸۱)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع روور(مدل ۱۹۸۰ و پایین تر)