عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۱۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰

 هیوندای اکسنت

۲۷۶۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰۰ ۵۵۲۰۰۰۰

 هیوندای النترا

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 هیوندای اکسل

۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰

 هیوندای سوناتا دنده معمولی

۲۷۵۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰

 هیوندای سوناتا دنده اتوماتیک

۳۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰

 سواری هیوندای AZERA

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 سواری هیوندای توسن وتراجت

۳۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰

 سواری هیوندای سانتافه

۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰

 سواری هیوندای کوپه دنده معمولی

۳۷۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰۰

 سواری هیوندای کوپه دنده اتوماتیک

۲۵۳۰۰۰ ۲۵۳۰۰۰۰ ۵۰۶۰۰۰۰

 هیوندای استیشن H-100

۱۵۴۰۰۰ ۱۵۴۰۰۰۰ ۳۰۸۰۰۰۰

 هیوندای اسکوپه

۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

 سایر انواع هیوندای (مدل ۲۰۰۰ و پایین تر)