عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۲۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰

 هوندا آکورد

۱۷۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰

 هوندا سیویک

۲۷۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰

 هوندا اینتگرا وپرلوید

۲۳۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰

 هوندا TR6

۱۳۳۰۰۰ ۱۳۳۰۰۰۰ ۲۶۶۰۰۰۰

 سایر انواع هوندا