عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۴۲۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰۰

 ماکسیما وارداتی

۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰۰

 موسو ۲۳۰۰

۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰

 سواری چیرمن ۵۰۰ معمولی

۴۸۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰۰

 سواری چیرمن ۵۰۰ هایلوکس

۴۷۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰

 سواری چیرمن ۶۰۰ معمولی

۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰

 سواری چیرمن ۶۰۰ هایلوکس

۱۵۶۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰۰ ۳۱۲۰۰۰۰

 سواری پروتون GEN-2 دنده معمولی

۱۶۲۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰۰

 سواری پروتون GEN-2 دنده اتوماتیک

۱۷۵۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰

 سواری پروتون IMPIAN معمولی

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰

 سواری پروتون IMPIAN اتوماتیک

۳۶۵۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰۰

 سواری سیترونن C5

۳۵۱۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰۰ ۷۰۲۰۰۰۰

 سواری سوزوکی گراندویتارا معمولی

۳۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰

 سواری سوزوکی گراندویتارا اتوماتیک

۱۳۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

 سواری استیشن CM8

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 سواری ون ایستانا

۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰

 سواری ون غزال M2

۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰

 سواری ون دلیکا

۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰۰

 سواری کیا سورنتو

۳۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰

 سواری کیا اسپورتیج ۲۷۰۰CC

۲۸۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰

 سواری کیا اسپورتیج ۲۰۰۰CC

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰

 سواری کیا ریو

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 سواری کیا سراتو

۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰

 سواری کیا سارنیوال

۴۷۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰

 سواری کانتاج

۲۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری(۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۱۹۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری(۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری(۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری(۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری(۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع سواری(۱۹۷۹ و پایین تر)