عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰

 وانت نیسان دو کابین

۱۵۶۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰۰ ۳۱۲۰۰۰۰

 وانت دوکابین پاژن شش سیلندر GLD3000

۸۹۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰۰

 وانت دو کابین چهار سیلندر GD

۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰

 وانت دو کابین الوند

۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰۰

 وانت دو کابین الوند مدل تویوتا لندکروز ۱FZ4.5F

۲۲۵۶۰۰ ۲۲۵۶۰۰۰ ۴۵۱۲۰۰۰

 وانت دوکابین پول رسان ۳F شش سیلندر

۳۴۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰۰

 وانت دوکابین پول رسان تویوتا لندکروز ۱FZ4.5F

۲۹۳۰۰۰ ۲۹۳۰۰۰۰ ۵۸۶۰۰۰۰

 وانت دوکابین بنز MB140

۱۱۲۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰۰

 وانت دو کابین مزدا انژکتوری ۲۰۰۰

۹۹۵۰۰ ۹۹۵۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰

 وانت دو کابین مزدا کاربراتوری ۲۰۰۰

۲۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰

 وانت دو کابین نیسان پیکاپ DX

۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

 سایر انواع وانت های دو کابین