عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۱۱۶I

۳۱۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰۰

 بی ام و ۱۱۸I

۳۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰

 بی ام و ۱۲۰I

۴۹۴۰۰۰ ۴۹۴۰۰۰۰ ۹۸۸۰۰۰۰

 بی ام و ۱۳۰I

۴۳۶۰۰۰ ۴۳۶۰۰۰۰ ۸۷۲۰۰۰۰

 بی ام و ۳۱۶I

۴۶۸۰۰۰ ۴۶۸۰۰۰۰ ۹۳۶۰۰۰۰

 بی ام و استیشن ۳۱۶I

۴۰۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۱۸I

۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

 بی ام و استیشن ۳۱۸I

۳۸۵۰۰۰ ۳۸۵۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰۰

 بی ام و کوپه ۳۱۸CI

۴۶۵۰۰۰ ۴۶۵۰۰۰۰ ۹۳۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۱۸CI cabrio

۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۰I

۴۵۵۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰۰ ۹۱۰۰۰۰۰

 بی ام و کوپه ۳۲۰CI

۵۸۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۰CI cabrio

۴۲۵۰۰۰ ۴۲۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۰I Touring

۴۶۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰ ۹۲۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۰IASR

۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۵I

۴۹۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰۰

 بی ام و استیشن ۳۲۵XI

۴۹۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰۰

 بی ام کوپه ۳۲۵I

۵۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰۰

 بی ام و کوپه ۳۲۵XI

۶۳۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۵CI cabrio

۴۷۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۵I Touring

۵۲۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۲۵XI Touring

۵۱۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۰I

۵۵۵۰۰۰ ۵۵۵۰۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۰XI

۵۶۵۰۰۰ ۵۶۵۰۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰۰۰

 بی ام و کوپه ۳۳۰CI

۶۸۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۰CI cabrio

۵۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۰ITouring

۵۸۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۰ XITouring

۵۵۴۰۰۰ ۵۵۴۰۰۰۰ ۱۱۰۸۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۵I

۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۵XI

۶۲۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰۰

 بی ام و کوپه ۳۳۵CI

۷۳۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۵ CI cabrio

۵۸۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۵ITouring

۶۲۵۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰

 بی ام و ۳۳۵XI Touring

۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۲۰I

۵۰۶۰۰۰ ۵۰۶۰۰۰۰ ۱۰۱۲۰۰۰۰

 بی ام و۵۲۳I

۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۲۳ITouring

۵۳۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۲۵I

۵۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰۰

 بی ام و۵۲۵XI

۵۸۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۲۵ITouring

۵۸۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۲۵XITouring

۵۸۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۳۰I

۶۲۵۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۳۰XI

۶۲۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۳۰ITouring

۶۷۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۳۰XITouring

۶۶۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰۰ ۱۲۲۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۴۰I

۱۰۵۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۵۴۵I

۱۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰

 بی ام و استیشن ۵۴۵I

۷۹۵۰۰۰ ۷۹۵۰۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰۰

 بی ام و استیشن ۵۵۰I

۸۴۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰۰

 بی ام و استیشن ۵۵۰I Touring

۸۷۰۰۰۰ ۸۷۰۰۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰۰۰

 بی ام و ۶۳۰I

۱۰۱۵۰۰۰ ۱۰۱۵۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰۰۰

 بی ام و ۶۳۰I cabrio

۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰

 بی ام و کوپه ۶۴۵CI

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰

 بی ام و ۶۴۵CI cabrio

۱۰۸۸۰۰۰ ۱۰۸۸۰۰۰۰ ۲۱۷۶۰۰۰۰

 بی ام و ۶۵۰I

۱۲۳۰۰۰۰ ۱۲۳۰۰۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۶۵۰I cabrio

۷۸۷۰۰۰ ۷۸۷۰۰۰۰ ۱۵۷۴۰۰۰۰

 بی ام و ۷۳۰I

۷۱۰۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۳۰D

۷۶۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۳۰Ld

۸۴۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۳۰LI

۱۲۰۸۰۰۰ ۱۲۰۸۰۰۰۰ ۲۴۱۶۰۰۰۰

 بی ام و ۷۳۵I

۱۳۲۰۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۳۵LI

۸۹۶۰۰۰ ۸۹۶۰۰۰۰ ۱۷۹۲۰۰۰۰

 بی ام و ۷۴۰I

۹۱۰۰۰۰ ۹۱۰۰۰۰۰ ۱۸۲۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۴۰LI

۱۳۴۵۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰۰ ۲۶۹۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۴۵I

۱۴۵۲۰۰۰ ۱۴۵۲۰۰۰۰ ۲۹۰۴۰۰۰۰

 بی ام و ۷۴۵LI

۹۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰۰

 بی ام و۷۵۰I

۱۰۰۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰۰ ۲۰۱۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۵۰LI

۲۰۳۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰۰۰ ۴۰۶۰۰۰۰۰

 بی ام و۷۶۰I

۱۷۳۰۰۰۰ ۱۷۳۰۰۰۰۰ ۳۴۶۰۰۰۰۰

 بی ام و ۷۶۰LI

۷۳۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰۰۰

 بی ام و M3

۸۲۰۰۰۰ ۸۲۰۰۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰۰

 بی ام و M3 cabrio

۱۵۲۰۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰۰ ۳۰۴۰۰۰۰۰

 بی ام و M5

۱۸۷۰۰۰۰ ۱۸۷۰۰۰۰۰ ۳۷۴۰۰۰۰۰

 بی ام و M6

۱۹۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰۰ ۳۹۸۰۰۰۰۰

 بی ام و M6 cabrio

۴۷۵۰۰۰ ۴۷۵۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰۰

 بی ام و X3 2.5I

۵۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰۰

 بی ام و X3 3.0I&d

۷۶۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰۰

 بی ام و X5 3.0I

۱۱۴۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰۰ ۲۲۸۰۰۰۰۰

 بی ام و X5 4.4I

۱۴۸۰۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰۰۰ ۲۹۶۰۰۰۰۰

 بی ام و X5 4.8I

۹۷۰۰۰۰ ۹۷۰۰۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰۰۰

 بی ام و X5A

۵۴۲۰۰۰ ۵۴۲۰۰۰۰ ۱۰۸۴۰۰۰۰

 بی ام و Z4 2.2A

۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

 بی ام و Z4 2.5I

۷۰۵۰۰۰ ۷۰۵۰۰۰۰ ۱۴۱۰۰۰۰۰

 بی ام و Z4 3.0I

۲۶۲۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰۰ ۵۲۴۰۰۰۰

 بی ام و E528

۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع بی ام و (مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع بی ام و (مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۳۷۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰۰

 سایر انواع بی ام و (مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع بی ام و (مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع بی ام و (مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع بی ام و (مدل ۱۹۷۹ و پایین تر)