عوارض سالیانه عوارض
شماره گذاری
مالیات
شماره گذاری
نام خودرو
۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰

 تویوتا اکو ECHO

۲۶۵۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰۰

 تویوتا کرولاGLIو XLIدنده معمولی ۱۸۰۰CC

۲۸۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰

 تویوتا کرولاGLIو XLIدنده ا توماتیک ۱۸۰۰CC

۳۲۵۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰

 تویوتا کمری GLXو GLI وXLIدنده معمولی ۲۴۰۰CC

۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰

 تویوتا کمری GLXو GLI وXLIدنده ا توماتیک ۲۴۰۰CC

۲۸۱۰۰۰ ۲۸۱۰۰۰۰ ۵۶۲۰۰۰۰

 تویوتا کمری GL,SEوEL دنده معمولی

۳۱۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰

 تویوتا کمری GL,SEوEL دنده اتوماتیک

۳۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰

 تویوتا کمری گراندوتورینگ ۳۰۰۰CC دنده معمولی

۳۸۵۰۰۰ ۳۸۵۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰۰

 تویوتا کمری گراندوتورینگ ۳۰۰۰CC دنده اتوماتیک

۴۴۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰۰۰

 تویوتا پرادو ۲۷۰۰CC

۵۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰۰

 تویوتا پرادو ۴۰۰۰CC

۵۸۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰۰

 تویوتا لندکروز GXR

۷۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰

 تویوتا لندکروز VXR

۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰

 تویوتا لندکروز V8

۲۸۴۰۰۰ ۲۸۴۰۰۰۰ ۵۶۸۰۰۰۰

 تویوتا سیلکا TS1.8

۲۸۸۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰ ۵۷۶۰۰۰۰

 تویوتا RAV4

۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

 تویوتا لکسوس ۲۰۰و۳۰۰

۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰

 تویوتا لکسوس ۴۳۰

۱۱۲۵۰۰۰ ۱۱۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰۰

 تویوتا لکسوس LX470

۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰

 انواع تویوتا هایس GL

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 انواع تویوتا هایس DLX

۲۳۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰

 سایر انواع تویوتا هایس

۲۸۱۰۰۰ ۲۸۱۰۰۰۰ ۵۶۲۰۰۰۰

 سواری تویوتاXA

۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰

 آمبولانس تویوتا لندکروز ۴۵۰۰CC

۳۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰

 سایر انواع تویوتا(مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع تویوتا(مدل ۲۰۰۰-۱۹۹۵)

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع تویوتا(مدل ۱۹۹۴-۱۹۹۰)

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع تویوتا(مدل ۱۹۸۹-۱۹۸۵)

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع تویوتا(مدل ۱۹۸۴-۱۹۸۰)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

 سایر انواع تویوتا(مدل ۱۹۷۹و پایینتر)