آگهی استخدام نیرو
شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به جذب و بکارگیری ۶ نفر نیروی انسانی جهت اشتغال در واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی خود از طریق برگزاری آزمون تئوری و عملی اقدام نماید.داوطلبین پس از مراجعه به سایت www.sanjesh.org ضمن مطالعه شرایط احراز پست سازمانی ثبت نام نمایند.
شروع ثبت نام از ۲۲/۲/۱۳۹۲ لغایت ۲۶/۲/۱۳۹۲