اطلاعیه

در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ، اجرای طرح ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهر بافق آغاز گردیده است. لذا متقاضیان پروانه بهره برداری می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ به سازمان مراجعه و درخواست صدور پروانه بهره برداری نمایند. بدیهی است به درخواست متقاضیان بعد از تاریخ فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد. لازم به ذکر است براساس مصوبه هیأت مدیره تعداد پروانه های بهره برداری محدود خواهد بود.

سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان بافق