شهروند گرامی:
با توجه به تبصره یک ماده ۲قانون نوسازی و عمران شهری و آئین نامه اجرایی آن،
عملیات ممیزی املاک شهر بافق خاتمه یافته
و فیش تشخیص ممیزی توسط پیمانکار شهرداری توزیع شده
است.لذا مالکین محترم ضمن بررسی اطلاعات مندرج در فیش تشخیص،
در صورت مشاهده مغایرت این اطلاعات با وضع موجود املاک، حداکثر
تا تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۰
به آدرس بلوار امام علی(ع) ساختمان سابق بانک تجارت جنب شهرداری
مراجعه نموده و با درج آدرس صحیح خود در برگه اعتراض
نسبت به اصلاح اطلاعات و حدود املاک خود اقدام نمایند.
ضمنا شهروندانی که فیش تشخیص به دست آنها نرسیده
می توانند به آدرس فوق مراجعه و درخواست فیش تشخیص نمایند.