در پی برگزاری آزمون استخدام مشاغل پیمانی آتشنشانی که هجدهم مردادماه ۱۳۹۸ توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و با ثبت نام بیش از ۱۰۰ هزار نفر برگزار گردید نتایج آن اعلام شده است.
نتایج معرفی شدگان، چند برابر ظرفیت است قبول شدگان برای بررسی مدارک به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir مراجعه کنند.
داوطلبانی که در این آزمون شرکت کرده اند می توانند از تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۸ ضمن مراجعه به پروفایل خود در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی از نتیجه آزمون کتبی خود مطلع شوند.

داوطلبانی که در بخش وضعیت داوطلب در کارنامه آنان عبارت “شما برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی می شوید” را ملاحظه می کنند، می توانند با توجه به زمان و مکان درج شده در کارنامه خود برای تکمیل مدارک به آدرس قید شده در کارنامه مراجعه نمایند.

مدارکی که باید توسط داوطلبان برای بررسی ارائه شود در اطلاعیه ای که بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار می گیرد قید شده است. داوطلبان باید کلیه مدارک ذکر شده در اطلاعیه فوق را هنگام مراجعه برای بررسی مدارک خود به همراه داشته باشند تا تایید مدارک آنان با موفقیت انجام پذیرد.

مرحله بررسی مدارک داوطلبان بر اساس زمانبندی مندرج در کارنامه ایشان از تاریخ ۲۶ شهریورماه ۹۸ آغاز می شود و عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از سایر مراحل می باشد.

پس از بررسی مدارک، افرادی که مدارک آنان تایید شده است برای انجام آزمون عملی و سایر مراحل معرفی خواهند شد.