به گزارش مدیر روابط عمومی شهرداری بافق به منظور رفاه حال شهروندان تعداد ۵ دوربرگردان در معابر شهر ایجاد شد.
علی اصغر موفق مسیر های منتهی به میدانهای فاطمیه، دانشجو و میدان امام حسین(ع) را از معابری عنوان کرد که دوربرگردان در آنها ایجاد شده است.
وی افزود: این دوربرگردانها با هدف کاهش بارترافیکی میدانها، جلوگیری از اتلاف وقت همشهریان و ممانعت از حرکت خلاف خودروها ایجاد شده است.