شهردار بافق با اشاره به موافقت دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها با کلیات نشست شهرداران به میزبانی شهرداری بافق افزود در جلسه اخیر با مهندس رجب صلاحی معاون شهرداریهای سازمان ، مقرر شد این نشست تخصصی در دوروز با حضور شهرداران منتخب از سراسر کشور در شهر بافق برگژار شود .
این نشست با به احتمال قوی در ماههای باقیمانده سالجاری با موضوعاتی ازجمله بازآفرینی شهری و گردشگری شهری به میزبانی شهرداری بافق برگزار می شود