برپایی سفره های هفت سین در ایستگاه راه آهن،ایستگاه های راهنمای مسافرین نوروزی،جایگاهCNG و غرفه اطلاع رسانی آبشار