برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حاج ابوالفضل نارگانی از پرسنل بازنشسته شهرداری
بیت الرضا بافق
روابط عمومی شهرداری بافق